วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - Home:[หน้าแรก] 

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service

Plan 2565 OK

 แผนปฏิบัติราชการประจําปี เป็นเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ