วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  -->

0 4375 0561

AA PPICE logo23 2

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ย่อว่า ส.วก.พ.

ชื่อภาษาอังกฤษว่า Alumni Association of Phayakkhaphum Phisai Industrial and Community Education College ย่อว่า AAPC.

วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ
1. เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงาน เสริมสร้างสืบสานความสัมพันธ์สนับสนุนคุ้มครองสิทธิประโยชน์และส่งเสริมความก้าวหน้าชื่อเสียงเกียรติยศของศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่มวลสมาชิกของศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
3. ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือ สถาบันอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม และมนุษยธรรม
4. รักษาและเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยให้สถาพรสืบไป

คลิกดูรายละเอียดทั้งหมด >> ข้อบังคับสมาคม [ฉบับเต็ม]

เครื่องหมายสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเป็นรูป พระวิษณุกรรมประทับนั่งบนทั่ง เบื้องหลังมีหน้าเสือล้อมรอบด้วยฟันเฟืองสีเหลือง มีความหมายว่า “องค์พระวิษณุกรรม” เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจศิษย์เก่าทุกคนให้ความเคารพบูชาในฐานะครูช่าง “ทั่ง” ซึ่งเป็นฐานด้านล่างองค์พระวิษณุกรรมที่มีความหนักแน่นเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับงานช่างฝีมือ “เสือ” แสดงถึงภูมิหลังของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากถิ่นวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย “ฟันเฟืองสีเหลือง” หมายความถึงศิษย์เก่าทุกคนที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองขับเคลื่อนชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง แสดงดังรูป