วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข้อมูลพื้นฐาน  -->

0 4375 0561

  Untitled 60  
   

 นายวิชัย  สังฆะมะณี

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

 
Untitled 60 Untitled-60.jpg Untitled-60.jpg Untitled-60.jpg

 นายธวัช  แบขุนทด

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

  นายวิศณุพงษ์  ใจวรรณะ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

  นางสาวพรทิพย์  พานเหล็ก

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

  นายอรรถชัย  อรรถโยโค

ทำหน้าที่แทน

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลบุคลากร : Personnel information


0635

จำนวนบุคลากร

 ด้านบุคลากร

 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

 

มีบุคลากรทั้งสิ้น 

65

 

คน

 

ก.

ข้าราชการ

   

16

คน

       
 

1

ผู้บริหาร

 

4

คน

         
 

2

ข้าราชการครู

12

คน

         
 

3

ข้าราชการพลเรือน

 

คน

         

ข.

ลูกจ้างประจำ

     

คน

       
 

1

ทำหน้าที่สอน

 

คน

         
 

2

ทั่วไป/สนับสนุน

 

คน

         

ค.

พนักงานราชการ

   

13

คน

       
 

1

ทำหน้าที่สอน

13

คน

         
 

2

ทั่วไป/สนับสนุน

 

คน

         

ง.

ลูกจ้างชั่วคราว

   

34

คน

       
 

1

2

ทำหน้าที่สอน

ทั่วไป/สนับสนุน

17

17

คน

         

คน

ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา

   

คน

 
 

ก.

ครูผู้สอน

42

ข.

เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

17

รวม

 

 - ต่ำกว่า ม.6

   

………………

คน

   

6

คน

6

คน

 - ปวช./ม.6

   

………………

คน

   

1

คน

1

คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี

 

………………

คน

   

2

คน

2

คน

 - ปริญญาตรี

   

34

คน

   

10

คน

44

คน

 - ปริญญาโท

   

6

คน

   

………………

คน

6

คน

 - ปริญญาเอก

   

………………

คน

   

………………

คน

……

คน

   

รวม

40

คน

 

รวม

19

คน

59

คน

                     

ข้อมูล  ณ วันที่ 13 มีนาคม  2564 

ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดมหาสารคาม

          จุดเด่นความเป็น ตักสิลานคร ที่จังหวัดมหาสารคามมีสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดหลายแห่ง สามารถผลิตทรัพยากรแรงงานระดับคุณภาพที่จะตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีและธุรกิจได้ สามารถผลิตบุคคลกรสายอาชีพครูระดับปริญญาโทและปริญตรี และยังสามารถผลิตบุคคลกรสายช่างสาขาต่าง ๆ ในระดับ ปวช. ปวส. และบุคลากรในด้านพาณิชย์บัญชีและคอมพิวเตอร์ทั้งระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและปริญญาโท(สาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) จึงถือได้ว่าจังหวัดมหาสารคาม เป็นฐานการฝึกอบรมทักษะด้านช่างและด้านการจัดการธุรกิจที่มีศักยภาพสูงจังหวัดหนึ่งในระยะหลังสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันราชภัฎมหาสารคาม ซึ่งแต่เดิมผลิตบุคลากรสายอาชีพครูเป็นหลัก ได้เริ่มเน้นที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการธุรกิจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจและแนวทางการพัฒนาประเทศ จึงเป็นจุดเด่นของมหาสารคาม ที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและฝึกอบรมฝีมือแรงงานในระดับภูมิภาคและประเทศได้

mahasarakham

          โดยทั่วไป จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 130 – 230 เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด และค่อย ๆ เทลาดมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้[3]

 

 

สภาพพื้นที่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

          1. พื้นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ — ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมน้ำ เช่น ที่ราบลุ่มริมแม่น้ำชี ในบริเวณอำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอโกสุมพิสัย และทางตอนใต้ของจังหวัดแถบชายทุ่งกุลาร้องไห้

          2. พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบสลับกับลูกคลื่นลอนลาด — ตอนเหนือของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นแนวยาวไปทางตะวันออก ถึงอำเภอเมืองมหาสารคาม

          3. พื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดสลับกับพื้นที่ลูกคลื่นลอนชัน — ตอนเหนือและตะวันตกของจังหวัด บริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด

          จังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 130 – 230 เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน และอำเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของจังหวัด และค่อย ๆ เทลาดมาทางทิศตะวันออกและทิศใต้

 

 

ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

     อาชีพส่วนใหญ่ของชาวมหาสารคามนั้นก็คล้ายกับชาวอีสานทั่วไป กล่าวคือ ประชาชนประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เลี้ยงไหม และเลี้ยงสัตว์ ด้วยอาศัยพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปอแก้ว ปอกะเจา และหม่อน เป็นต้น ทรัพยากรที่สำคัญของเมืองนี้ได้แก่ ป่าไม้ อันประกอบด้วย ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้พลวง และแร่ธาตุสำคัญนั้นไม่ปรากฏนอกจากเกลือสินเธาว์จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีการปลูกอ้อย แต่ไม่มากนัก เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบและมีทุ่งหญ้ารวมทั้งผืนนาที่กว้างขวาง จึงทำให้มหาสารคามา เหมาะที่จะทำการเลี้ยงสัตว์ แต่ก็ไม่ปรากฏสถิติทางด้านนี้มากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพาะอาชีพทางปศุสัตว์ยังไม่รับการสนับสนุนและมีการลงทุนมากก็เป็นได้

     การสหกรณ์ซึ่งถือว่าเป็นกิจการที่จะช่วยอุ้มชูสภาพทางเศรษฐกิจของมหาสารคามได้มากก็มี 3 ประเภท คือสหกรณ์การเกษตร 11 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ 2 แห่ง และสหกรณ์ร้านค้าอีก 2 แห่ง การดำเนินการสหกรณ์ก็เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 ซึ่งวางเป้าหมายไว้ว่า ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในด้านสืนเชื่อและการซื้อขายรวมไปถึงการปรับปรุงบำรุงที่ดิน เพื่อสร้างคลอดส่งน้ำให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปอีกด้วย

  ทางด้านอุตสาหกรรมนั้น ก็มีผลผลิตทางการเกษตรมาเปลี่ยนเป็นรูปของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กล่าวคือมหาสารคาม มหาสารคามมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1,261 โรง ซึ่งมีทั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ และหากเปรียบเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงแล้ว การอุตสาหกรรมของมหาสารคามยังถือว่าต้องมีการพัฒนาให้เติบโตเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่อไปได้ เมื่อเปรียบเทียบจำนวนประชาชนและสภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

     ส่วนทางพาณิชยกรรมนั้น นอกจากผลผลิตที่ส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว สินค้าบางชนิด เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปอ ยังส่งไปจำหน่ายในจังหวัดขอนแก่น และอีกบางส่วนเช่น ข้าวสารและมันอัดเม็ดนั้นก็ส่งเข้ากรุงเทพฯ ธนาคารพาณิชย์ที่เปิดบริการในจังหวัดมหาสารคามขณะนี้มี 8 สาขา คือ ในเขตอำเภอเมือง 5 สาขา และในเขตอำเภอรอบนอกอีก3สาขา นอกจากนี้ก็มี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมทั้งธนาคารออกสินอีก 5 สาขา ซึ่งถือว่ายังน้อยมากเมื่อเทียบกับการ เจริญเติบโตของเมืองและสภาพทางเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว (กองบรรณาธิการนิตยสาร. 2527 : 130-131)

     อาชีพสำคัญของชาวมหาสารคามก็คือ การเกษตร มีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร จำนวน 2,367,434 ไร่ หรือ 65.76% ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด เนื้อที่เกษตรกรรมจำนวนนี้เป็นที่นา 1,625,959 ไร่ เนื้อที่ปลูกพืชไร่ 622,403 ไร่ นอกจากนั้นเป็นเนื้อที่ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ปลูกหม่อน ปลูกผัก เมื่อฤดูการเพาะปลูกปี พ.ศ. 2520/2521 มหาสารคามทำนาในเนื้อที่ 1,733,673 ไร่ ได้ผลผลิตนาปี 201,090 ตัน มันสำปะหลังเนื้อที่ 236,322 ไร่ ได้ผลผลิต 326,784 ตัน ปอแก้ว เนื้อที่ปลูก 137,221 ไร่ ผลิตผล 24,071 ตัน ถั่วลิสง เนื้อที่ปลูก 110 ไร่ ผลผลิต 11 ตัน นอกจากนี้ก็มีการปลูกพืชไร่อย่างอื่นอีกมาก โดยเฉพาะที่อำเภอบรบือมีการปลูกมันแกวมากที่สุด เป็นสินค้าพืชไร่สำคัญส่งไปขายทั่วภาคอีสาน รองลงมาก็มีการปลูกยาสูบพันธุ์เตอร์กิช ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า ยากีช

     นอกจากอาชีพทางการเกษตรแล้ว ชาวมหาสารคาม ยังประกอบอาชีพในด้านการทำเกลือสินเธาว์กันมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอบรบือและอำเภอวาปีปทุม การทำเกลือสินเธาว์นี้ได้เริ่มกันอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. 2514 นี่เอง แรกทีเดียวมีเกษตรกรชาวบรบือคนหนึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ได้เจาะน้ำบาดาลเพื่อนำมาเลี้ยงหมู แต่ปรากฏว่าน้ำที่ได้ขึ้นมามีรสเค็มจัดมาก เกษตรกรผู้นั้นจึงเปลี่ยนใจมาทำนาเกลือสินเธาว์ขายได้กำไรร่ำรวยอย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ชาวบ้านแตกตื่นหันมาทำเกลือสินเธาว์กันมาก สถิติเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2523 มีการทำบ่อเกลือ 34 ราย มีชาวบ้านประกอบอาชีพด้านนี้ประมาณ 500 คน ผลิตเกลือสินเธาว์ได้ถึงปีละ 84,000 ตัน

     ชาวมหาสารคามอีกส่วนหนึ่งมีอาชีพในด้านการผลิตสินค้าพื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงได้แก่ การทอผ้า ซึ่งมีทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้ามัดหมี่ ผ้าขิด ตีนซิ่น รวมทั้งการปลูกหม่อน เลี้ยงไหมกันด้วย การทอผ้านี้มีทั่วไปทุกอำเภอเป็นงานที่ทำในยามว่างจากการเพาะปลูก ส่วนที่อำเภอโกสุมพิสัยมีการทอเสื่อจากต้นผือ ต้นกก ต้นไหล ทั้งที่ปลูกเองและหาซื้อจากถิ่นอื่น เสื่อโกสุมพิสัยมีชื่อเสียงมาก ส่วนที่ บ้านหม้อ ซึ่งอยู่ใกล้กับหนองเลิง อันเป็นหมู่บ้านชานเมืองมหาสารคาม ชาวถิ่นเดิมในหมู่บ้านนี้เป็นชาวโคราช มีอาชีพหลักในการปั้นหม้อขาย มหาสารคามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมปี พ.ศ. 2528 เป็นเงิน 5,791.4 ล้านบาท รายได้เฉลี่ยประชากรต่อคนต่อปี 6,837 บาท (ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ. พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2533. โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์.)

ข้อมูลสถานประกอบการ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

หมายเหตุ

1

บริษัทจาร์ดีน ซินเลอร์ (ไทย) จำกัด

2

บริษัทมิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอมซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด

3

บริษัทอาซีฟา จำกัด(มหาชน)

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย เขต 2

5

บริษัทเอดีเอสเพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

6

บริษัทสหชาติเศราฐกิจ จำกัด

7

บริษัทฟาร์มกรุงไทย จำกัด

8

ร้านที แอด อาร์ คาร์เซอวิส

9

ร้านอิสสระแอร์

10

ร้านกุลพงศ์ แอร์ เซอวิส

11

ร้านเทพประทานการไฟฟ้า

12

อู่ ช่างบาสไดนาโมเซอร์วิส จ.ระยอง

13

บริษัท ภูมิรินทร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

14

ร้านชัยแอร์ ไฟฟ้า

15

ร้านพนมแอร์

16

บริษัทรัตนะยืนยาว จำกัด

17

บริษัทอินทิจเทจ เมทัล ฟินิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

18

ร้านนงค์เจริญแอร์

19

ร้านสิทธิชัย

20

บริษัททรัพย์ศรีไทย จำกัด(หมาชน)

21

บริษัทดีเจริญ จำกัด

22

อู่ไพบูลย์

23

อู่ช่างดำ

24

อู่ไทยเจริญยนต์

25

อู่ชัยเจริญยนต์

26

อู่ชัยณรงค์

27

บริษัทโค้วยูฮะมอเตอร์ จำกัด สาขาอำเภอพยัคภูมิพิสัย

28

บริษัทบุญเลิศการาจ

29

บริษัททีโอเอส มอเตอร์ จำกัด สาขาอำเภอพยัคภูมิพิสัย

30

บริษัท วี.ที. ออโตโมบิลส์ จำกัด

31

อู่คำนวณเจริญยนต์

32

ร้านสุพจน์การยาง

33

ผู้จัดการ อู่สุรศักด์ยนต์

34

บริษัทเอ.เอส. มอเตอร์ไบท์

35

บริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด สาขาอำเภอพยัคภูมิพิสัย

36

อู่เพิ่มพูนเพ้นท์ เซอร์วิส เซนเตอร์

37

บริษัทโตโยต้ามหาสารคาม (1991) จำกัด สาขาอำเภอพยัคภูมิพิสัย

38

อู่เปี๊ยกยนต์ กรุงเทพฯ

39

อู่พ.เจริญยนต์

40

บริษัทโตโยต้าเฟรนส์ชิบ จำกัด จ.ปทุมธานี

41

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย แผนกวิชาช่างยนต์

42

บริษัทสิงห์ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ

43

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

44

บริษัทสยามนิสสันมหาสารคาม สาขาอำเภอพยัคภูมิพิสัย

45

ธนาคารออมสิน สาขา อำเภอพยัคภูมิพิสัย

46

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม สาขาอำเภอพยัคภูมิพิสัย

47

โรงพยาบาลพยัคภูมิพิสัย

48

สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม สาขาอำเภอพยัคภูมิพิสัย

49

สำนักงานไปรษณีย์พยัคภูมิพิสัย

50

ร้านสินชัยอะไหล่ยนต์

51

บริษัททีโอเอส มอเตอร์ จำกัด(สาขา 2)

52

บริษัททีโอเอส มอเตอร์ จำกัด(สาขา 1)

53

ร้าน KFC คลังพลาซ่า

54

องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

55

องค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก

56

บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

57

โรมแรมโคชี่บีท จ.ชลบุรี

58

บริษัทมิตซูบิชิ อีเล็กทริค คอมซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

59

บริษัท เอ.ที.เอส. แอนด์ พี เอ็นจิเนียริ่งโซลูชั่น จำกัด

60

ร้านใต้ฟ้าวิทยุ

61

ร้านเดอะวินคร์ออดิโอ

62

บริษัท ไอ.ซี.ซี. จำกัด

63

ร้านออมอิเล็กทรอนิกส์

64

ร้านไอเดียร์ แอร์ แอนด์ เซอวิส จำกัด

65

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ซี ไอ อุตสาหกรรม

66

บริษัทไทยเรียลเทค จำกัด

67

บริษัทเปี่ยมเชาว์วิสากิจ จำกัด

68

บริษัทเอเชียธนวัฒน์ แมนูแฟคเจอริ่ง

69

บริษัท เอสเอส. พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

70

ร้านสินชัยอะไหล่ยนต์

71

โรงกลึงวัลลภการช่าง

72

บริษัทจิตรเบสท์ แมนชีนเวอร์ค จำกัด

73

บริษัท ไทย วายเอ็นเอส โมลด์ แอนด์

74

อู่ช่างพัน

75

อู่ ส.พยัคฆ์ยนต์

76

อู่ ช่างหลง

77

อู่ ช่างบอย

78

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

79

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งทอง

80

สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

81

บริษัทตรีศิลป์ 1999 จำกัด

82

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเตา

83

องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว

84

บริษัท เมืองเตา อินเตอร์กร๊ป

85

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเตา

86

บริษัทแดรี่ครีน สาขา เทสโก้โลตัสอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

87

เทศบาลตำบลโนนสวรรค์

88

ร้าน เจ.พี.คอมพิวเตอร์

89

ร้านแหลมทองอิเล็ททรอนิกส์

90

ห้างหุ่นส่วนจำกัด นิวเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล

91

ร้าน ส.พยัคฆ์ (ข้างธกส.นอก)

92

อู่หน่องยานยนต์

93

อู่คำนวณเจริญยนต์

94

อู่ไพบูลย์

95

อู่วิทยายนต์

96

อู่ช่างแดง

97

อู่ดินการช่าง

98

ร้านแม่โจ้โอต้อแม็กซ์

99

บริษัท พีเจคาร์คลินิก จำกัด กรุงเทพฯ

100

อู่อุทปาเจริญยนต์

101

อู่ชินวัฒ

102

อู่ธาดาเซอร์วิส

103

อู่เพิ่มพูนเพ้นท์

104

สถานตรวจรถสภาพพอเพียง

105

อู่ชัยเจริญยนต์

106

บริษัท วาย-เทค จำกัด

107

บริษัทโทโฮกุ ไพโอเนียร์

108

บริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด

109

สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

110

ร้าน Advice สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

111

ร้าน Click @ net

112

ร้าน Click @ net 2

113

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) สาขาสิแยกพยัคฆ์

114

บริษัทวัชรเครื่องยนต์

115

บริษัทชัยยุทธการประดิษฐ์(1988)จำกัด

116

บริษัทไทยวายเอสเอ็นโมลด์แอนด์ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

117

บริษัทซี.เอส.ซี.ฟู๊ดส์(ประเทศไทย)จำกัด

118

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.ไอ อุตสาหกรรม

119

บริษัทพรวิศวะทูลลิ่ง จำกัด

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิชาที่เปิด)

          วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

          1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

                   - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                             1) สาขาวิชาช่างยนต์

                                       - สาขางานยานยนต์

                             2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

                                      - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

3) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                                      - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

                             4) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

                                      - สาขางานเครื่องมือกล

                   - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                             1) สาขาวิชาการบัญชี

                                      - สาขางานการบัญชี

                             2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

                             1) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

                                      - สาขางานการโรงแรม

          2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

                   - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                             1) - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                                      - สาขางานเทคนิคยานยนต์

                             2) สาขาวิชาไฟฟ้า

                                      - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                             3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                                      - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

                             4) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                                      - สาขางานเครื่องมือก

                   - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                             1) สาขาวิชาการบัญชี

                                      - สาขางานการบัญชี

                             2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                       - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย

                   - พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์                         - ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง

          - งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น                               - วิชาภาษาอังกฤษระดับต้น

          - งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล                         - วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว

          - งานเชื่อมผลิตภัณฑ์                                    - ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

          - งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน                  - บัญชีเบื้องต้น 1

          - งานบริการจักรยานยนต์                              - ตกแต่งสถานที่

          - ประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก                - เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน