วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - งบประมาณประจำปี 

0 4375 0561

                         ข้อมูลงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร  

     (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)

3,796,320

2. งบดำเนินงาน

     2.1   งบดำเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี)

1,332,643

     2.2   ค่าสาธารณูปโภค

1,261,496

3. ค่าเสื่อมราคา

4,391,185.77

4. งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)

     4.1   ค่าจัดการเรียนการสอน

6,096,930

     4.2 ค่า หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

3,899,970

5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)

     5.1 โครงการ Fix it   Center

390,000

     5.2   สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/โครงงานวิทยาศาสตร์

193,000

     5.3   โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

1636700

     5.4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

30,000

     5.5   โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

50,000

     5.6   โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

7,9000

     5.7   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

8,0000

     5.8   โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

379,200

     5.9   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

117,600

     6. เงินรายได้ของสถานศึกษา

925,931.04

  

รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น

24,659,976.81