วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - งบประมาณประจำปี 

0 4375 0561

เขียนโดย ธนภพ มะทิตะโน

                         ข้อมูลงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร  

     (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)

3,796,320

2. งบดำเนินงาน

     2.1   งบดำเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี)

1,332,643

     2.2   ค่าสาธารณูปโภค

1,261,496

3. ค่าเสื่อมราคา

4,391,185.77

4. งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)

     4.1   ค่าจัดการเรียนการสอน

6,096,930

     4.2 ค่า หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

3,899,970

5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)

     5.1 โครงการ Fix it   Center

390,000

     5.2   สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/โครงงานวิทยาศาสตร์

193,000

     5.3   โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

1636700

     5.4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

30,000

     5.5   โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

50,000

     5.6   โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

7,9000

     5.7   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

8,0000

     5.8   โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

379,200

     5.9   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

117,600

     6. เงินรายได้ของสถานศึกษา

925,931.04

  

รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น

24,659,976.81