วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - หลักสูตรและแผนการเรียน 

0 4375 0561

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน (หลักสูตรที่เปิดสอน สาขาวิชาที่เปิด)

          วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557

          1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

                   - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                             1) สาขาวิชาช่างยนต์

                                       - สาขางานยานยนต์

                             2) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

                                      - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

3) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

                                      - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

                             4) สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

                                      - สาขางานเครื่องมือกล

                   - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

                             1) สาขาวิชาการบัญชี

                                      - สาขางานการบัญชี

                             2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                      - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                   - ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

                             1) สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

                                      - สาขางานการโรงแรม

          2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

                   - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

                             1) - สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

                                      - สาขางานเทคนิคยานยนต์

                             2) สาขาวิชาไฟฟ้า

                                      - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                             3) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

                                      - สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

                             4) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                                      - สาขางานเครื่องมือก

                   - ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

                             1) สาขาวิชาการบัญชี

                                      - สาขางานการบัญชี

                             2) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                                       - สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประกอบด้วย

                   - พิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์                         - ช่างซ่อมเครื่องขยายเสียง

          - งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น                               - วิชาภาษาอังกฤษระดับต้น

          - งานซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล                         - วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว

          - งานเชื่อมผลิตภัณฑ์                                    - ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

          - งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน                  - บัญชีเบื้องต้น 1

          - งานบริการจักรยานยนต์                              - ตกแต่งสถานที่

          - ประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก                - เครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน