วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข้อมูลบุคลากร 

0 4375 0561

ข้อมูลบุคลากร : Personnel information


0635

จำนวนบุคลากร

 ด้านบุคลากร

 

อัตรากำลังของ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

 

มีบุคลากรทั้งสิ้น 

65

 

คน

 

ก.

ข้าราชการ

   

16

คน

       
 

1

ผู้บริหาร

 

4

คน

         
 

2

ข้าราชการครู

12

คน

         
 

3

ข้าราชการพลเรือน

 

คน

         

ข.

ลูกจ้างประจำ

     

คน

       
 

1

ทำหน้าที่สอน

 

คน

         
 

2

ทั่วไป/สนับสนุน

 

คน

         

ค.

พนักงานราชการ

   

13

คน

       
 

1

ทำหน้าที่สอน

13

คน

         
 

2

ทั่วไป/สนับสนุน

 

คน

         

ง.

ลูกจ้างชั่วคราว

   

34

คน

       
 

1

2

ทำหน้าที่สอน

ทั่วไป/สนับสนุน

17

17

คน

         

คน

ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา

   

คน

 
 

ก.

ครูผู้สอน

42

ข.

เจ้าหน้าที่ทั่วไป/สนับสนุน

17

รวม

 

 - ต่ำกว่า ม.6

   

………………

คน

   

6

คน

6

คน

 - ปวช./ม.6

   

………………

คน

   

1

คน

1

คน

 - ปวส./อนุปริญญาตรี

 

………………

คน

   

2

คน

2

คน

 - ปริญญาตรี

   

34

คน

   

10

คน

44

คน

 - ปริญญาโท

   

6

คน

   

………………

คน

6

คน

 - ปริญญาเอก

   

………………

คน

   

………………

คน

……

คน

   

รวม

40

คน

 

รวม

19

คน

59

คน

                     

ข้อมูล  ณ วันที่ 13 มีนาคม  2564