วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข้อมูลพื้นฐาน  -->

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service

          ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย                                               

          ชื่อภาษาอังกฤษ    PHAYAKKHUMPHISAL INDUSTRIAL AND COMMUNITY 

                                   EDUCATON COLLGE      


             

 

          เนื้อที่ของสถานศึกษา     182 ไร่ 2  งาน                              

          มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  13  หลัง มีห้องทั้งสิ้น    82   ห้อง ได้แก่                  


 

 

1.       อาคารอำนวยการ                              จำนวน   1   หลัง   4    ห้อง

2.       อาคารเรียนและปฏิบัติการ  4 ชั้น           จำนวน   1   หลัง   32  ห้อง    

3.       อาคารเรียนและปฏิบัติการ  3 ชั้น           จำนวน   1   หลัง   20  ห้อง    

4.       อาคารโรงฝึกงาน                               จำนวน   2   หลัง   6    ห้อง    

5.       อาคารห้องสมุด  (ชั่วคราว)                   จำนวน   1   หลัง   1    ห้อง     

6.       อาคารพัสดุกลาง  (ชั่วคราว)                 จำนวน   1    หลัง   2    ห้อง     

7.       อาคารโรงอาหาร  (ชั่วคราว)                 จำนวน   1    หลัง   1    ห้อง     

8.       บ้านพัก                                         จำนวน   2    หลัง   12  ห้อง

9.       บ้านพักนักการภารโรง                        จำนวน   3    หลัง    6   ห้อง      


อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่ อาคารสถานที่เขียนโดย NKCe-service

 


สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2559


แบ่งตามระดับชั้น

 

สถิติโดยรวม  

  • ระดับ  ปวช.  จำนวน 824 คน  

  • ระดับ ปวส.  จำนวน 345 คน

  • รวมทั้งสิ้น  1,169  คน


แบ่งตามเพศ


เขียนโดย NKCe-service

 

สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558


แบ่งตามระดับชั้น

 

สถิติโดยรวม  

  • ระดับ  ปวช.  จำนวน 852 คน  

  • ระดับ ปวส.  จำนวน 345 คน

  • รวมทั้งสิ้น  1,197  คน


แบ่งตามเพศ

งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร  : ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

เขียนโดย NKCe-service

ปรัชญา

  ฝีมือเก่ง   เคร่งวินัย ใฝ่ศึกษา   พัฒนาสังคม

 


วิสัยทัศน์

“มุ่งเน้นจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล”

 


พันธกิจ

 

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาและการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

3. สร้าง พัฒนา และถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

4. พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้มาตรฐานในระดับสากล

2. สถานศึกษาสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

3. สร้าง พัฒนา และถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพสู่ชุมชน ท้องถิ่น

4. พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

 


เอกลักษณ์สถานศึกษา

“วิชาชีพมาตรฐาน  ร่วมบริการชุมชน”

 


อัตลักษณ์

 

“ฝีมือเก่ง”

 


 

เขียนโดย NKCe-service

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน                                      

เป้าประสงค์ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้มาตรฐานในระดับสากล

มาตรการที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2 : พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3 : เสริมสร้างและพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียน

มาตรการที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 4 : พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

กลยุทธ์/แผนงานที่ 5 : จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์/แผนงานที่ 6 : พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 7 : จัดและพัฒนาระบบดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน

มาตรการที่ 3 เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตที่ดี มีความสุข ปลอดอบายมุข

กลยุทธ์/แผนงานที่ 8 : เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์/แผนงานที่9 : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

มาตรการที่ 4 จัดและพัฒนาอาคารเรียน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์/แผนงานที่10 : จัดและพัฒนาอาคารเรียน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มาตรการที่ 5 จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้ทันต่อเทคโนโลยีได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

กลยุทธ์/แผนงานที่ 11 : สร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้เพียงพอและเหมาะสม

 

กลยุทธ์/แผนงานที่ 12 : จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้ทันต่อเทคโนโลยีได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม

 

 


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาและการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน                      

เป้าประสงค์สถานศึกษาสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

มาตรการที่ 6 สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการบริการวิชาชีพสู่ชุมชน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 13 : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 14 : สร้างภาพลักษณ์และพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์/แผนงานที่ 15 : ขยายโอกาสทางการศึกษา

มาตรการที่ 7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็งในการจัดการอาชีวศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่16 : เสริมสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่17 : พัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ

 


ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้าง พัฒนา และถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์                          

เป้าประสงค์สร้าง พัฒนา และถ่ายทอดงานวิจัย  นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์  เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพสู่ชุมชน  ท้องถิ่น

มาตรการที่ 8 สร้าง พัฒนา และถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กลยุทธ์/แผนงานที่ 18 : สนับสนุนการเป็นครูนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 19 : ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักประดิษฐ์ มีความสามารถในการสร้าง พัฒนา และถ่ายทอดงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพสู่ชุมชน

 


ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพระบบการบริหารจัดการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

มาตรการที่ 9 พัฒนาระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/แผนงานที่ 20 : ยกระดับสมรรถนะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่ 21 : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่ 22 : เสริมสร้างสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

กลยุทธ์/แผนงานที่ 23 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา