วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข้อมูลพื้นฐาน  -->

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service

 

 


          วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2538  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับงบประมาณการก่อสร้างในปีเดียวกัน   เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จำนวน  4  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาพณิชยการ      

 

 

 ในปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง 27,900,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณถึงปีงบประมาณ 2540 ประกอบด้วยอาคารดังต่อไปนี้

1. อาคารสำนักงาน – หอประชุมพื้นที่ 960 ตารางเมตร จำนวน  1 หลัง

2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น พื้นที่ 1,920 ตารางเมตร จำนวน  1 หลัง

3. อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ 480 ตารางเมตร จำนวน  2 หลัง

4. บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7-8   จำนวน 1 หลัง

5. บ้านพักครู 6 ยูนิต จำนวน  2 หลัง

6. บ้านพักภารโรง 2 ยูนิต จำนวน  3 หลัง

7. ห้องน้ำ – ห้องส้วม 3 ยูนิต จำนวน  4 หลัง

 

  
เขียนโดย NKCe-service

          ชื่อสถานศึกษา     วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย                                               

          ชื่อภาษาอังกฤษ    PHAYAKKHUMPHISAL INDUSTRIAL AND COMMUNITY 

                                   EDUCATON COLLGE            


          ที่ตั้งสถานศึกษา     เลขที่ 57  หมู่  6  ถนนอรุณประเสริฐ  ตำบลก้ามปู  อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44110                                                    

          โทรศัพท์     โทร. 043-731030                                        

          โทรสาร      โทร. 043-731030                                        

          เว็บไซต์      http://www.ppice.ac.th    


ทิศเหนือ          ติดอำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคามอำเภอปทุมรัตน์  จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้              ติดอำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออก    ติดอำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด

 

ทิศตะวันตก      ติดอำเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์