วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ข้อมูลพื้นฐาน  -->

0 4375 0561

เขียนโดย ธนภพ มะทิตะโน

                         ข้อมูลงบประมาณประจำปีการศึกษา 2560

รายการ

จำนวนเงิน (บาท)

1. งบบุคลากร  

     (เงินเดือน, เงินประจำตำแหน่ง, เงินวิทยฐานะ, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ)

3,796,320

2. งบดำเนินงาน

     2.1   งบดำเนินงาน (ของแผนงานโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี)

1,332,643

     2.2   ค่าสาธารณูปโภค

1,261,496

3. ค่าเสื่อมราคา

4,391,185.77

4. งบเรียนฟรี 15 ปี: ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนขั้นพื้นฐาน)

     4.1   ค่าจัดการเรียนการสอน

6,096,930

     4.2 ค่า หนังสือเรียน+เครื่องแบบ+อุปกรณ์+กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

3,899,970

5. งบรายจ่ายอื่น ๆ (เงินอุดหนุนโครงการพิเศษต่าง ๆ)

     5.1 โครงการ Fix it   Center

390,000

     5.2   สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่/โครงงานวิทยาศาสตร์

193,000

     5.3   โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)

1636700

     5.4 โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

30,000

     5.5   โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

50,000

     5.6   โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

7,9000

     5.7   โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

8,0000

     5.8   โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา

379,200

     5.9   โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน

117,600

     6. เงินรายได้ของสถานศึกษา

925,931.04

  

รวมงบดำเนินการทั้งสิ้น

24,659,976.81

เขียนโดย ธนภพ มะทิตะโน

สถิติข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560


แบ่งตามระดับชั้น

 

สถิติโดยรวม  

  • ระดับ  ปวช.  จำนวน 1,309 คน  

  • ระดับ ปวส.  จำนวน 395 คน

  • รวมทั้งสิ้น  1,704  คน


แบ่งตามเพศ

 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2560

เขียนโดย NKCe-service

ปรัชญา

  ฝีมือเก่ง   เคร่งวินัย ใฝ่ศึกษา   พัฒนาสังคม

Best skills discipline rigorously pursuing studies community development.

 


วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพมุ่งสู่อาเซียน”

Professional learning center aims to AEC.

 


พันธกิจ

 

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามความต้องการของชุมชน

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี

5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 


เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ตรงตามหลักสูตรและความต้องการของสถานประกอบการ

2. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

5. สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที่สำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 


เอกลักษณ์สถานศึกษา

“วิชาชีพมาตรฐาน  ร่วมบริการชุมชน”

The Professional standards and community service.

 


อัตลักษณ์

 

“ฝีมือเก่ง”

Best skills

 


ค่านิยม

 

“บุคลิกต้องตา วาจาต้องใจ ใส่ใจพอเพียง”

Politeness eloquence sufficiently.

 


สมรรถนะ

 

“ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำสู่วิชาชีพ”

Excellent skills Moral glorify Lead to professionals.

 


คำขวัญวิทยาลัย

 

“งามยิ่งเมื่อเข้ามา และจงงามยิ่งเมื่อออกไป”

Smart and Smart Together.

 


 

เขียนโดย NKCe-service

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ                                      

เป้าประสงค์ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ตรงตามหลักสูตรและความต้องการของสถานประกอบการ

 

กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.2 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.3 : ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการส่งเสริมมาตรฐานเอเชียแปชิฟิค APPACC


ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ                      

เป้าประสงค์ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.1 : พัฒนา เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อชุมชน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.2 : เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.3 : พัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.4 : พัฒนาความร่วมมือ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.5 : พัฒนาการเรียนการสอน สู่มาตรฐานสากล

 


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                         

เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.1 : สนับสนุนการเป็นครูนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.2 : พัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.3 : พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.4 : ส่งเสริมการประเมินและรับรองสมรรถนะผู้เรียน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.5 : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ ศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริย์

 


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 4.0

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์/แผนงานที่ 4.1 : พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์/แผนงานที่ 4.2 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่ 4.3 : สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Startup / Spin off

 


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที่สำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

กลยุทธ์/แผนงานที่ 5.1 : เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 5.2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์/แผนงานที่ 5.3 : ระดมทรัพยากรจากแหล่งเงินทุนทั้งในและนอกสถานศึกษา

 


 

 

เขียนโดย NKCe-service
   
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยมีตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย    
  เป็นตราที่มีลักษณะวงกลม  2  ชั้น ภายในวงกลมรอบนอก มีข้อความเขียนว่า
 “วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”   ตามแนวโค้งของ
 เส้นวงกลม  ภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักรและมีอักษรเขียนว่า
 
“ทุสนิม” ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระองค์ คือ “อริยสัจ 4 “แปลว่า    
 

สัจจะของผู้ประเสริฐ   ประกอบด้วย
                                    ทุกข์ (ทุ)   ความไม่สบาย  ไม่สบายใจ  ความเป็นทุกข์ อันเนื่องมาจากความ
                                                 ขัดแย้งภายในตนเอง                                   
                                    สมุทัย (ส)  สาเหตุแห่งความเป็นทุกข์ อันเนื่องจากความดิ้นรน
                                    นิโรธ  (นิ)  ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดับความขัดแย้งภายในตนเอง
                                                ดับความดิ้นรนทะยาน  อยากทุกข์เมื่อเกิดได้ต้องดับได้
                                    มรรค (ม)  ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ ที่เรียกว่า อริยมรรค  8  ได้แก่
                                    ความเห็นชอบ  ความคิด  ชอบ  วาจาชอบ  การกระทำชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ                                    ระลึกชอบ  และตั้งจิตชอบ  

 

สีประจำวิทยาลัย

   

 

                              

  สีเขียว   หมายถึงความอุดมสมบูรณ์  ความงอกงาม
  สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง   อย่างไม่สิ้นสุด  
 
     

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  (ต้นพะยอม)

 

ชื่อ : ต้นพะยอม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea  roxburghii  G. Don
ชื่อวงศ์ :  Dipterocarpaceae
ชื่ออื่น : กะยอม (เชียงใหม่)  ขะยอม (เมืองลาว) 
ลักษณะทั่วไป :  พะยอมเป็นต้นไม้สูง 15-30 เมตร  เปลือกสีเทา
เข้มแตกเป็นร่อง รูปขอบแตกเป็นร่อง ใบเดี่ยวออกสลับรูปแบบ
ขนานกว้าง 3.5 –6.5  เซนติเมตร ปลายมนหรือเป็นตื่งสั้นๆ 
โคนมนขอบเป็นเคลื่อนผิวเกลี้ยง ดอกสีขาว กลิ่นหอมจัด

ออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ 
โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนกันแบบกังหัน
เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 - 2 เซนติเมตร เกสร ตัวผู้ 15 อัน 
ผลรูปรีกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยงเจริญไปเป็นปลีกยาว 3 ปลีกสั้น 2 ปลีกคล้ายผลยาง