วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ประวัติสถานศึกษา 

0 4375 0561

 

 


          วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2538  สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  และได้รับงบประมาณการก่อสร้างในปีเดียวกัน   เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและประเภทวิชาพาณิชยกรรม  จำนวน  4  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง   สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  และสาขาวิชาพณิชยการ      

 

 

 ในปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบประมาณการก่อสร้าง 27,900,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณถึงปีงบประมาณ 2540 ประกอบด้วยอาคารดังต่อไปนี้

1. อาคารสำนักงาน – หอประชุมพื้นที่ 960 ตารางเมตร จำนวน  1 หลัง

2. อาคารเรียนและปฏิบัติการ 3 ชั้น พื้นที่ 1,920 ตารางเมตร จำนวน  1 หลัง

3. อาคารโรงฝึกงานพื้นที่ 480 ตารางเมตร จำนวน  2 หลัง

4. บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7-8   จำนวน 1 หลัง

5. บ้านพักครู 6 ยูนิต จำนวน  2 หลัง

6. บ้านพักภารโรง 2 ยูนิต จำนวน  3 หลัง

7. ห้องน้ำ – ห้องส้วม 3 ยูนิต จำนวน  4 หลัง

 

  

 


ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณติดตั้งระบบประปาบาดาล จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2544 ได้รับงบประมาณเดินท่อประปาทั้งภายนอกและภายในวิทยาลัยฯ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 3,355,883 บาท(สามล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณจัดทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 12 เซนติเมตร พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร 1 รายการ จำนวนเงิน 1,557,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และสนามบาสเกตบอล 1 สนาม จำนวนเงิน 245,500 บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2548 ได้รับงบจัดสรรสร้างอาคารฝึก 4 ชั้น พื้นที่ 4,000 ตรม. จำนวน 1 หลัง  จำนวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)

ปีงบประมาณ 2555 ได้รับงบจัดสรรสร้างสนามฟุตซอล พื้นที่ 4,000 ตรม. จำนวน 1 หน่วย  จำนวนเงิน 1,980,000(หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   


รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา
รวมภาพประวัติขอ...
รวมภาพประวัติของสถานศึกษา รวมภาพประวัติของสถานศึกษา