วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

0 4375 0561

ปรัชญา

  ฝีมือเก่ง   เคร่งวินัย ใฝ่ศึกษา   พัฒนาสังคม

Best skills discipline rigorously pursuing studies community development.

 


วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพมุ่งสู่อาเซียน”

Professional learning center aims to AEC.

 


พันธกิจ

 

1. ผลิตและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามความต้องการของชุมชน

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยี

5. บริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

 


เป้าประสงค์ (Goal)

1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ตรงตามหลักสูตรและความต้องการของสถานประกอบการ

2. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

5. สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที่สำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 


เอกลักษณ์สถานศึกษา

“วิชาชีพมาตรฐาน  ร่วมบริการชุมชน”

The Professional standards and community service.

 


อัตลักษณ์

 

“ฝีมือเก่ง”

Best skills

 


ค่านิยม

 

“บุคลิกต้องตา วาจาต้องใจ ใส่ใจพอเพียง”

Politeness eloquence sufficiently.

 


สมรรถนะ

 

“ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำสู่วิชาชีพ”

Excellent skills Moral glorify Lead to professionals.

 


คำขวัญวิทยาลัย

 

“งามยิ่งเมื่อเข้ามา และจงงามยิ่งเมื่อออกไป”

Smart and Smart Together.