วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ตราสัญลักษณ์ สี และต้นไม้ของสถานศึกษา 

0 4375 0561

   
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัยมีตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย    
  เป็นตราที่มีลักษณะวงกลม  2  ชั้น ภายในวงกลมรอบนอก มีข้อความเขียนว่า
 “วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม”   ตามแนวโค้งของ
 เส้นวงกลม  ภายในวงกลมชั้นในเป็นรูปเสมาธรรมจักรและมีอักษรเขียนว่า
 
“ทุสนิม” ซึ่งมาจากหลักธรรมของพระองค์ คือ “อริยสัจ 4 “แปลว่า    
 

สัจจะของผู้ประเสริฐ   ประกอบด้วย
                                    ทุกข์ (ทุ)   ความไม่สบาย  ไม่สบายใจ  ความเป็นทุกข์ อันเนื่องมาจากความ
                                                 ขัดแย้งภายในตนเอง                                   
                                    สมุทัย (ส)  สาเหตุแห่งความเป็นทุกข์ อันเนื่องจากความดิ้นรน
                                    นิโรธ  (นิ)  ความดับทุกข์ ดับตัณหา ดับความขัดแย้งภายในตนเอง
                                                ดับความดิ้นรนทะยาน  อยากทุกข์เมื่อเกิดได้ต้องดับได้
                                    มรรค (ม)  ทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดการดับทุกข์ ที่เรียกว่า อริยมรรค  8  ได้แก่
                                    ความเห็นชอบ  ความคิด  ชอบ  วาจาชอบ  การกระทำชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ                                    ระลึกชอบ  และตั้งจิตชอบ  

 

สีประจำวิทยาลัย

   

 

                              

  สีเขียว   หมายถึงความอุดมสมบูรณ์  ความงอกงาม
  สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง   อย่างไม่สิ้นสุด  
 
     

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  (ต้นพะยอม)

 

ชื่อ : ต้นพะยอม 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea  roxburghii  G. Don
ชื่อวงศ์ :  Dipterocarpaceae
ชื่ออื่น : กะยอม (เชียงใหม่)  ขะยอม (เมืองลาว) 
ลักษณะทั่วไป :  พะยอมเป็นต้นไม้สูง 15-30 เมตร  เปลือกสีเทา
เข้มแตกเป็นร่อง รูปขอบแตกเป็นร่อง ใบเดี่ยวออกสลับรูปแบบ
ขนานกว้าง 3.5 –6.5  เซนติเมตร ปลายมนหรือเป็นตื่งสั้นๆ 
โคนมนขอบเป็นเคลื่อนผิวเกลี้ยง ดอกสีขาว กลิ่นหอมจัด

ออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่งและปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ 
โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนกันแบบกังหัน
เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 - 2 เซนติเมตร เกสร ตัวผู้ 15 อัน 
ผลรูปรีกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร 
กลีบเลี้ยงเจริญไปเป็นปลีกยาว 3 ปลีกสั้น 2 ปลีกคล้ายผลยาง