วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ยุทธศาสตร์ มาตรการและกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

0 4375 0561

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะ สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ                                      

เป้าประสงค์ผู้เรียนมีความรู้ทักษะวิชาชีพสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ตรงตามหลักสูตรและความต้องการของสถานประกอบการ

 

กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.1 : พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.2 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่ 1.3 : ประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาและการส่งเสริมมาตรฐานเอเชียแปชิฟิค APPACC


ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ                      

เป้าประสงค์ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ จากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.1 : พัฒนา เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีศักยภาพต่อชุมชน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.2 : เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.3 : พัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.4 : พัฒนาความร่วมมือ อาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์/แผนงานที่ 2.5 : พัฒนาการเรียนการสอน สู่มาตรฐานสากล

 


ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                         

เป้าประสงค์ ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาเป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.1 : สนับสนุนการเป็นครูนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.2 : พัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.3 : พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.4 : ส่งเสริมการประเมินและรับรองสมรรถนะผู้เรียน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 3.5 : ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ ศาสนาและ เทิดทูนพระมหากษัตริย์

 


ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 4.0

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์/แผนงานที่ 4.1 : พัฒนาเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

กลยุทธ์/แผนงานที่ 4.2 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์/แผนงานที่ 4.3 : สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ Startup / Spin off

 


ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ สถานศึกษามีความสำเร็จในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายที่สำคัญที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

กลยุทธ์/แผนงานที่ 5.1 : เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

กลยุทธ์/แผนงานที่ 5.2 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรและเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์/แผนงานที่ 5.3 : ระดมทรัพยากรจากแหล่งเงินทุนทั้งในและนอกสถานศึกษา