วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔) 

0 4375 0561