วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (On line) เนื่องจากเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) (ฉบับที่ ๖) 

0 4375 0561