วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - รับสมัครนักเรียน - นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 

0 4375 0561

p banner 7

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566

สมัครได้ทุกวัน ผ่านระบบออนไลน์ และสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียน ของวิทยาลัยฯ

เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 


สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

ศึกษาคู่มือการสมัครเรียนออนไล์ คลิก!

อ่านรายละเอียดด้านล่าง

pp banner3 66


สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

ศึกษาคู่มือการสมัครเรียนออนไล์ คลิก!


 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง ก่อนการสมัคร

ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่าตรงตามคุณสมบัติการรับสมัครหรือไม่

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า หรือ
 2. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) และ ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
 4. มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม
  0 18   
0 8 0 9 0 10
0 11 0 12 0 13
0 14/td> 0 15 0 16
/td> 0 17  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 (ปวช.3) ในประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางานตรงตามที่กำหนด หรือ
 2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า และต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 หากไม่สำเร็จการศึกษาจะไม่มีสิทธิเป็นนักเรียน นักศึกษา และวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยมีประวัติ หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
 4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม

เงื่อนไขเฉพาะ สาขาวิชาที่รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และต้องมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (สัญชาติไทย) ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 1. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ทวิภาคี)
 2. สาขาวิชาการโรงแรม(ทวิภาคี)

 

p banner2 66

สมัครเรียนออนไลน์ คลิก

ศึกษาคู่มือการสมัครเรียนออนไล์ คลิก!


 

2. เตรียมเอกสารการสมัคร

เตรียมให้พร้อม มีชัยเหนือผู้อื่น

 
 1. สำเนาใบรายงานผลการเรียนใบ รบ./ ใบ ปพ. 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ (ส่วนใบ ปพ. หรือ ใบ รบ. ฉบับจริง ให้นำมาส่งที่ครูที่ปรึกษาในวันเปิดภาคเรียน)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ (บิดา เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ (มารดา เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ (บิดา เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 7. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ (มารดา เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 8. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 9. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, เอกสารการขึ้นทะเบียนบุคคลต่างด้าว, แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ท.ร. 38, ท.ร. 14/1 ) ที่เป็นวันที่ปัจจุบัน, สำเนา ทะเบียนบ้านนายจ้าง, สำเนาบัตรประจำตัวซึ่งไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น อย่างละ 1 ฉบับ
 10. กรณีที่บิดา มารดา ไม่ใช่ผู้ปกครอง ต้องแนบหลักฐาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ปกครอง อีกอย่างละ 1 ฉบับ
 11. กรณีที่มีเอกสารของบิดาหรือมารดาไม่ครบ ให้แนบ สูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
 12. เอกสารทุกฉบับ ต้องเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง จากเจ้าของเอกสาร ด้วยปากกาสีน้ำเงิน

การพิจารณาใบสมัคร

 
 1. ผู้สมัครมีหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียด รวมทั้งหลักฐานต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนยื่นใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
 2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการสมัคร เช่น สาขาวิชา สาขางาน และลำดับสาขาวิชาที่เลือกให้ถูกต้อง วิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบหากผู้สมัครกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง