วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - งานวางแผนและงบประมาณ  -->

0 4375 0561

Plan 2565 OK

 แผนปฏิบัติราชการประจําปี เป็นเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ซึ่งสถานศึกษาได้กำหนดให้รายงานการประเมินการควบคุมภายในโดยจัดทำ แบบปย.๑ และแบบปย.๒

เอกสารประกอบการดำเนินการ คลิกดาวน์โหลด VV


news plan2562

 แผนปฏิบัติราชการประจําปี เป็นเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพพิธีเปิดงาน

วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้ดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561-2565 ในระหว่างวันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยมีวิทยากรในการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ นายสมนึก  นิลพันธ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ซึ่งท่านผู้อำนวยการฯ ว่าที่ร้อยเอกสนั่น  แก้วบุญเรือง เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว ดำเนินงานโดยงานวางแผนและงบประมาณ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ