วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - ติดตามและประเมินการควบคุมภายใน ปี งปม. 2561 

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service

ตามที่ ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ กำหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายใน ๙๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี ซึ่งสถานศึกษาได้กำหนดให้รายงานการประเมินการควบคุมภายในโดยจัดทำ แบบปย.๑ และแบบปย.๒

เอกสารประกอบการดำเนินการ คลิกดาวน์โหลด VV