วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - จัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

0 4375 0561

เขียนโดย NKCe-service

Plan 2565 OK

 แผนปฏิบัติราชการประจําปี เป็นเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมอบให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย ของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการ

strategy map2 ok 001

สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินในการบริหารงานอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบทางราชการ

      วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานจัดทำ แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยขอความอนุเคราะห์ทุกฝ่าย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้จัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรม เพื่อนำเข้าแผนฯ ซึ่งมีแนวทางดำเนินการและเอกสาร รายละเอียดดังนี้

time line project 001


 เอกสารดำเนินการที่เกี่ยวข้องคลิกในลิงค์ด้านล่างนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

qrcode sites

 แหล่งอ้างอิง เกี่ยวกับมาตรฐานครุภัณฑ์