วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย - งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์  -->

0 4375 0561

สรุปรายละเอียดวิจัยในชั้นเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลครู

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1

นายศุภรินทร์  เสงี่ยมทรัพย์

การแก้ปัญหานักเรียนระดับ  ปวช.2  วิชาเครื่องทำความเย็นมาสามารถเชื่อมประสานท่อทองแดงได้อย่างถูกวิธี  โดยวิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

1. เพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาไฟฟ้ากำลัง จำนวน 9 คน ที่ไม่สามารถเชื่อประสานท่อทองแดงด้วยลวดเชื่อเงินได้อย่างถูกวิธี  ในวิชาเครื่องทำความเย็น  (2104-2007) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  โดยวิธีการควบคุมทุกขั้นตอน

2

นายสุระไกร  เทพเดช

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  ของนักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  ปวช.1  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาความคิด การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียน  แก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในวิธีการสอน ก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ  โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มการพัฒนาความคิด การสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ในชั้นเรียน  แก้ปัญหานักเรียนไม่ตั้งใจเรียนรายวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

3

นายเวียง  สัมฤทธิ์รินทร์

การใช้รางวัลเพื่อส่งเสริมเจตคติต่อรายวิชา  เขียนแบบไฟฟ้า ของนักเรียนระดับ ปวช.1  สาขาวิชาไฟฟากำลัง

1.เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของนักเรียน  ปวช.1 สขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  จาก 30%  เป็น  80 %

4

 นายปกรณ์  ลครทิพย์

การแก้ปัญหาการอ่านค่าสเกลของเครื่องมือวัดละเอียด  เวอร์เนียนคาลิปเปอร์  (ความลเอียด 0.05 – 0.02 มม.)  ของนักเรียน ระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  จำนวน 17 คน  ในรายวิชางานฝึกฝีมือ 2100-1004 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนระดับ ปวช.1/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเผชิญสถานการณ์

2. เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหา  นักเรียน ปวช.1/1 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  ที่ได้รับจากการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมเผชิญสถานการณ์


รายละเอียดวิจัยในชั้นเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลครู

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

5.

นายวิศณุพงษ์  ใจวรรณะ

เจตคติที่มีต่อวินัยมรตนเอด้านวินัย  ความขยัน  อดทน  ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาซ่อมเครื่องรถยนต์เบื้องต้น

1. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในชั้นเรียน

2.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน

3.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.

นางวิไลภรณ์  สมดวงศรี

การพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดอังกฤษ  ด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัส  ของงนักเรียน ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

1. เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยความเร็วในการพิมพ์สัมผัส  ของนักเรียน  ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยใช้โปรแกรมพิมพ์สัมผัส

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น  เรื่องการพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ดีดอังกฤษ  ด้วยโปรแกรมพิมพ์สัมผัส  ของนักเรียน  ปวช.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

7

นายสราวุฒิ  เที่ยงธรรม

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัย ในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักศึกษา  ปวส.1  วิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

1. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในชั้นเรียน

2.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน

3.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

8.

นายพนม  คูคำ

การปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ ของนักศึกษา  ปวส.2/1,2  สาขาการบัญชี

1. เพื่อศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

2.  เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศที่นำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้สำหรับผู้เรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

9.

นายเอกลักษณ์  คมวิเศษ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่สนใจเรียนการสอนวิชาทฤษฎี  ของนักเรียนในรายวิชาวงจรพัลล์และสวิตช์ชิ่ง แผนกอิเล็กทรอนิกส์

1.  เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมความสนใจในการเรียนวิชาทฤษฎี  ปวช.2

 ของนักเรียนในรายวิชาวงจรพัลล์และสวิตช์ชิ่ง แผนกอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดวิจัยในชั้นเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลครู

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

10

นางจารุณี  แก้วหาดี

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบคุณธรรมนำความรู้ของนักเรียน  ปวช.1 กลุ่ม 1 2   แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบคุณธรรมนำความรู้นักเรียน  นักศึกษา  ปวช.1  กลุ่ม 1 2 แผนกวิลาช่างกลโรงงาน

11

นายทรงศักดิ์  ปั้นดา

การไม่ส่งการบ้านของนักเรียน  แผนกอิเล็กทรอนิกส์  ชั้น ปวช.3  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1.  เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งการบ้าน  ของนักเรียน ชั้น  ปวช .1

2.  เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาไม่ส่งงานและการบ้านของนักเรียน

12

นายปิยชาติ ภูมิภาค

เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียนและการเรียนในรายวิชาไอซีและการประยุกต์ใช้งาน  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์  ชั้น  ปวช.3  สาชาอิเล็กทรอนิกส์

1.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน

2.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านการเรียน

13

นางสาวจรัสศรี  สุดดี

คำพ้อง   ปวช.1  แผนกวิชาการโรงแรม

1.  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้แบบฝึกอ่านสะกดแบบแจกลูกคำที่ประสมด้วยสระต่างๆ

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียน

14

นายพีระ  มาศงามเมือง

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  รหัสวิชา  2104 – 2111  เรื่องงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์  นักศึกษาระดับ  ปวช .3 /2  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560

1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  รหัสวิชา  2104 – 2111  เรื่องงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์  นักศึกษาระดับ  ปวช .3 /2  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง  ตามเกณฑ์  80/80

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนกับก่อนเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการรอสนแบบร่วมมือ วิชาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  รหัสวิชา  2104 – 2111  เรื่องงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้มอเตอร์  นักศึกษาระดับ  ปวช .3 /2  จำนวน  13  คน แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง


รายละเอียดวิจัยในชั้นเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลครู

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

15

นางเนตรยา  พรมเดื่อ

การแก้ปัญหาในระดับ ปวช.2/1 แผนกวิชาการบัญชี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์วิชาการบัญชีตั๋วเงิน  เรื่อง การคำนวณดอกเบี้ยขอตั๋วเงิน โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม

1.   เพื่อการแก้ปัญหาในระดับ ปวช.2/1 แผนกวิชาการบัญชี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์วิชาการบัญชีตั๋วเงิน  เรื่อง การคำนวณดอกเบี้ยขอตั๋วเงิน โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม  ที่มีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  การแก้ปัญหาในระดับ ปวช.2/1 แผนกวิชาการบัญชี  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์วิชาการบัญชีตั๋วเงิน   เรื่อง การคำนวณดอกเบี้ยขอตั๋วเงิน โดยวิธีการสอนซ่อมเสริม

16

สิบเอกจตุพร ธรรมสาร

การพัฒนาความสามารถแก้โจทย์ปัญหาสมการ  ในวิชา  คณิตศาสตร์เครื่องมือกล  รหัสวิชา  2102 – 2005  ของนักเรียน   ปวช.3  สาขาเครื่องมือกล

1.  เพื่อฝึกการวิเคราะห์แก้โจทย์สมการที่กำหนด  และฝึกการคออย่างเป็นเหตุผลอย่างมีลำดับ ขั้นตอนก่อนการทำโจทย์  โดยใช้วิธีการสอนแบบวางแผนการแก้โจทย์ปัญหา

2.  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีคะแนนการพัฒนาในเรื่องสมการเพิ่มขึ้น

17

นายชรินทร์  บุญล้อม

การหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์  รหัสวิชา  2101-2107

1.  เพื่อหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์  รหัสวิชา  2101-2107

2.  เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์  รหัสวิชา  2101-2107

18

นายจีรวัฒน์  สาตาธิคุณ

การแก้พฤติกรรมนักเรียนขาดวินัย  ด้านความรับผิดชอบในการตรงต่อเวลา  ประกอบการเรียนรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์  ของนักเรียน  ปวช.1/3  แผนกวิชาช่างยนต์  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2560

1.  เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาวินัยนักเรียน นความรับผิดชอบต่อการตรงต่อเวลา การมาเรียนและไม่มีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา ประกอบการเรียนการสอนวิชา ไฟฟ้ารถยนต์  ของนักเรียน  ปวช.1/3  แผนกวิชาช่างยนต์

2.  เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอน

รายละเอียดวิจัยในชั้นเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลครู

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

19

นายอรรถชัย  อรรถโยโค

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางกรเรียน หน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และหลักการเขียนโปรแกรม  รายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ของนักเรียน  ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย ภาคเรียนที่ 2/60 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (collaborative  Learning)  เทคนิค jigsaw

1.  เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้ถูกต้องตามวิธีการและขั้นตอนยิ่งขึ้น

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยที่ 1 ภาษาคอมพิวเตอร์และหลักการเขียนโปรแกรม  รายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ของนักเรียนทั้งก่อนและหลังเรียนด้วย

20

นางสาวพรทิพย์ พานเหล็ก

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  ระดับ  ปวส.1/1  2  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย  ภาคเรียนที่ 2/2560

1. เพื่อทำการแก้ปัญหาในการออกเสียงคำศัพท์ให้ถูกต้อง  แลนักศึกษาเกิดความเชื่อมั่นในการอ่านออกเสียงเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งสามารถจำคำศัพท์ได้มากยิ่งขึ้น  และสามารถสะกดคำศัพท์ยากได้ด้วยตนเอง

21

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทนา สายหยุด

การพัฒนาทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆจากการสนทนาภาษาอังกฤษ  ของ  ปวส.2/ 1 2

1.  ได้แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ ที่จะช่วยพัฒนาความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  แผนกช่างยนต์ 2/1 2

2.  ได้แนวทางในการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการท่องและจดจำคำศัพท์

22

นายสมเกียรติ  สมดวงศรี

การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ปวช.3/ 3 4   แผนกวิชาช่างยนต์

1.  เพื่อศึกษาข้อมูลด้านสมรรถกายภาพของนักเรียน ปวช.3/3 4 ที่กำลังศึกษาอยู่ใน  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย 

23

นายกมล  เขตคาม

การศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ระดับ  ปวช.3 / 1 2  โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น  ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ระดับ ปวช.3 /1 2  จำนวน 21 คน

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ระดับ  ปวช.3 /1 2 จำนวน  21  คน

3. เพื่อศึกษาระดับทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศของนักเรียนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  ระดับ  ปวช.3 /1 2 จำนวน  21  คน

รายละเอียดวิจัยในชั้นเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลครู

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

24

นางสาวประกาย  สาหล้า

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง สาและสมบัติสาร  นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ  ปวช.2/1 

1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารและสมบัติของสาร  นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ  ปวช.2/1

2.  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องสารและสมบัติของสาร  นักเรียนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ  ปวช.2/1

25

นางสาวสกุลรัตน์

 ยวงโปร่งแก้ว

การแก้ปัญหาทักษะการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ  นักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  ปวส.1/2  โดยใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียง

 ปีการศึกษา 2/2560

1.  เพื่อแก้ไขปัญหาในการอ่านออกเสียงภาษาไทยที่มีพยัญชนะ ร  เป็นพยัญชนะต้นและเป็นพยัญชนะควบกล้ำ  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง

2.  เพื่อพัฒนาการอ่านออกสียงคำภาษาไทยที่มีพยัญชนะ  ร เป็นพยัญชนะต้นและเป็นพยัญชนะควบกล้ำไม่ชัดเจน  โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง

3.  ช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านข่าว  สารคดีทางภาษไทยในหน่วยการจัดการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ

26

นายชนากรณ์  ลครทิพย์

เจตคติที่มีต่อวินัยด้านวินัยในห้องเรียน  ความขยัน อดทน  ทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

1.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในเองและด้านวินัยในห้องเรียน

2.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน

3.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน

27

นายวราวุธ  สายรัตน์

การศึกปัญหานักเรียนขาดความรับผิดชอบในการนำหนังสือมาเรียน  รายวิชากลศาสตร์เครื่องกล รหัสวิชา 2101-2109  ปวช.3/3 4  แผนกวิชาช่างยนต์

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยสาเหตุการไม่ตั้งใจเรียน  การขาดความเข้าใจการเรียน  จากการที่นักเรียนไม่นำหนังสือมาเรียนของนักเรียน ปวช .3/3 4

28

นายวิทูล  เศรษฐกิจ

เครื่องมือเบื้องต้น  สาขางานยานยนต์  1/1 ทวิศึกษา

1.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปวช.1/1 ทวิศึกษา 2/2560

รายละเอียดวิจัยในชั้นเรียนของครู  วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย

ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลครู

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

29

นายวัชรา สุวงศ์

การใช้เครื่องมือพิเศษที่ถูกต้อง  สาขางานยานยนต์  ชั้นปี  1/2

1.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ปวช.1/2 ภาคเรียนที่ 2/2560

30

นายอนุภัทร  ศรีทอง

การแก้ปัญหานักศึกษาขาดการกระตือรืนร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ  วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง  ปวส.2 ด้วยวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง

1.  เพื่อแก้ปัญหานักศึกษาขาดการกระตือรืนร้นในการเรียนภาคปฏิบัติ  วิชาการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง  ปวส.2 จำนวน 29 คนด้วยวิธีสอนแบบปฏิบัติการหรือการทดลอง

31

นางสาวชโลธร  ทิพย์ธรรมา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบบูรณาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)  รายวิชาโปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ของ  ปวช.2  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยการจัดการเรียนรู้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียน ปวช.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้สื่อสังคมออนไลน์

32

นายธนภพ  มิทิตะโน

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโปรแกรมประมวลคำ  เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลคำ  ปวช.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

1. เพื่อหาประสิทธิภาพชองแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมประมวลคำ  โดยใช้ทฤษฏีการสร้าองค์ความรู้ด้วยตนเอง  รายวิชาโปรแกรมประมวลคำ ตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนของคะแนนระหว่างการจัดการเรียนรู้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  ของผู้เรียนในรายวิชาโปรแกรมประมวลคำ

33

นายศุภกิตติ์ นาวงค์

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ  ของนักเรียน ปวช.1  สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน  (PJBL)

1.เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รายวิชาอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้สื่อสังคมออนไลน์

34

นางสาวพรรณี  ลาโพธิ์

“เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน ปวช1 บัญชี”

1.เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน

2. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน

3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อวินัยตนเองด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทาการเรียน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุลครู

ชื่อเรื่อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

35

นางพรนพรรณ  ธงยศ

การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานของนักเรียน ปวช.1/1  วิชาการขายเบื้องต้น 2 โดยการใช้เสริมแรงทางบวก

1.  เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงานของนักเรียน  ปวช. 1/1 แผนกวิชาพาณิชยการและการบัญชี  โดยการใช้การเสริมแรงทางบวก

36

นางสาวอรนุช  ศิลาพจน์

การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1   แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

1.  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและใช่ในการมบทวนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  เรื่องเลขยกกำลัง

2.  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น

3.  เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนเนื้อหาและทำข้อสอบเพิ่มเติม

4.  เพื่อเผยแพร่และพัฒนาการสื่อการเรียนการสอนที่จัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อคณะครูอาจารย์ต่อไป

37

นางสุภาวดี  พรหมโสภา

การพัฒนาการเรียนรู้  เรื่องการผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภท วิชาการบัญชีเบื้องต้น  โดยใช้ชุดปฏิบัติการ  ปวช.1   แผนกคอมพิวเตอร์ธุกิจ

1. เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อน-หลังเรียน ด้วยชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียน ปวช.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป

2. ศึกษาพฤติกรรมการเรียน  นักศึกษาด้วยชุดปฏิบัติของนักเรียน  ปวช.1 สขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เรื่องการวิเคราะห์รายการในสมุดรายวันทั่วไป โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรม

38

นายธรนิศ  กรมน้อย

เจตคติของนักเรียน ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องกล ต่อการใช้สื่อการเรียน ในรายวิชา  3102 – 2003  โปรแกรม ซีเอ็นซี  ภาคเรียนที่  2/2560

1.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียน ปวส.1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  สาขางานเครื่องกล ต่อการใช้สื่อการเรียน ในรายวิชา  3102 – 2003  โปรแกรม ซีเอ็นซี 

39

นายประนอมศักดิ์  ศิริพัฒน์

การแก้ปัญหาการใช้เครื่องมือวัด (เวอรเนียคาลิปเปอร์)ในรายวิชาฝึกฝีมือ 1  ของนักเรียน ปวช.1/1 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

1.เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะความแม่นยำในการใช้เครื่องมือวัดคาลิปเปอร์ของนักเรียนให้เกิดสมรรถนะอาชีพ

40

นายปิยะ  คำสะอาด

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน ปวช1/3,4  แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เรียนในรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  (2100-1002) เรื่องพื้นฐานวัสดุช่างอุตสาหกรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบCIPPA  ภาคเรียนที่ 2/2560

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียน ปวช1/3,4  แผนกวิชาช่างยนต์ ที่เรียนในรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม  (2100-1002) เรื่องพื้นฐานวัสดุช่างอุตสาหกรรม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบCIPPA  ภาคเรียนที่ 2/2560

41

นางสาวพัชรา  มูลถวิล

การส่งงานวิชาศิลปวัฒนธรรม

1.  ให้ผู้เรียนตระหนักความถึง  เล็งถึงประโยชน์และมีเจตคติที่ดีต่อการส่งงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำประวันวัน  และปลูกฝังความรับผิดชอบ